โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา
หมู่ที่ 1   ตำบลท่ามะปราง  อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3622-7227
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายเสน่ห์ เลาหะพานิช
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสำอาง แก้วประดับ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยวิทย์ โพนตัน
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุพจน์ แก้วประดับ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายขวัญชัย อินทรประสาท
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายกมลพันธ์ คงสมพงษ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : พระครูโสภณ รัตโนภาส
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : พระสุภี ธรรมจาโร
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นายสม พันธ์ประเสริฐ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นางไพรวัน วงษ์ศรี
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายดิเรก คำเยาว์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายเฉลิม ทรัพย์ยิ่ง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายศรชัย แก้วประดับ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายรุ่งเรือง กาลวิเศษ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางชฏาพร เธียรศิริพิพัฒน์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ