กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายณรงค์ ทองคำร้อย
ครู คศ.3

นางสาวชัญญานุช ปั้นช่วย
ครู คศ.2

นายวิเชียร ประจิตร
ครู คศ.1

นางสาวขวัญฤทัย นามแสง
ครู