โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา
หมู่ที่ 1   ตำบลท่ามะปราง  อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3622-7227
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวดวงฤทัย คนไว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายณรงค์ ทองคำร้อย
ครู คศ.2

นางสาวชัญญานุช ปั้นช่วย
ครู คศ.2

นายวิเชียร ประจิตร
ครู คศ.1

นางสาวพรพิมล กาญจนเกษม
ครูผู้ช่วย

STELLA MARIE