กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวพรพิมล กาญจนเกษม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายณรงค์ ทองคำร้อย
ครู คศ.3

นางสาวชัญญานุช ปั้นช่วย
ครู คศ.2

นายวิเชียร ประจิตร
ครู คศ.1

นางสาวขวัญฤทัย นามแสง
ครูผู้ช่วย

Mrs.Mylene Rasonable Seguisabal
ครู