กลุ่มบริหารบุคคล
ประกาศโรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา เรื่อง การกำหนดภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 145.2 KB
ประกาศโรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา เรื่อง การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA : Performance Agreement) ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 141.37 KB
ประกาศโรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา เรื่อง การกำหนดอัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 150.56 KB
ประกาศโรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 133.11 KB
ประกาศโรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 139.76 KB