กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางรุจาภา รัตนาพิทักษ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวอรัญญา ทานะมัย
ครู คศ.2

นางสาวเรณุวรรณ ศรีภักดี
ครู คศ.1

นางสาวสุนิสา ภู่สุข
ครูอัตราจ้าง