กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางรุจาภา รัตนาพิทักษ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวอรัญญา ทานะมัย
ครู คศ.2

นางสาวเรณุวรรณ ศรีภักดี
ครู คศ.1

นางสาวสุนิสา พุทธชาติ