โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา
หมู่ที่ 1   ตำบลท่ามะปราง  อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3622-7227
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางรุจาภา รัตนาพิทักษ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวอรัญญา ทานะมัย
ครู คศ.2

นางสาวเรณุวรรณ ศรีภักดี
ครู คศ.1

นางสาวสุนิสา พุทธชาติ