กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายกฤษดา วิเศษกสิกรรม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางนกน้อย สินสุวรรณ์
ครู คศ.2

ว่าที่ ร.ต.พิภูษณะ พ่วงโพธิ์
ครู คศ.2