โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา
หมู่ที่ 1   ตำบลท่ามะปราง  อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3622-7227
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางนกน้อย สินสุวรรณ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

ว่าที่ ร.ต.พิภูษณะ พ่วงโพธิ์
ครู คศ.2

นายกฤษดา วิเศษกสิกรรม
ครู คศ.1