โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา
หมู่ที่ 1  ตำบลท่ามะปราง  อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3622-7227
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายจารุพงศ์ ทารักษ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางนุจริน แก้วประดับ
ครู คศ.2

นางสาววิฐิณี นิมิตรชัย
ครู คศ.1

นางสาวจารุวรรณ บุญโชติ
ครูผู้ช่วย

นางสาววนิดา โกวิวัฒน์
ครูผู้ช่วย