โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา
หมู่ที่ 1   ตำบลท่ามะปราง  อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3622-7227
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายจารุพงศ์ ทารักษ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางนุจริน แก้วประดับ
ครู คศ.2

นางสาววิฐิณี นิมิตรชัย
ครู คศ.1

นางสาวรุ่งกานต์ กองจริต
ครู คศ.2

นางสาวขวัญตา แสนสุด
ครู คศ.1

นางสาววนิดา โกวิวัฒน์
ครู คศ.1

นางสาวจารุวรรณ บุญโชติ
ครู คศ.1