กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายจารุพงศ์ ทารักษ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางนุจริน แก้วประดับ
ครู คศ.3

นางสาววิฐิณี นิมิตรชัย
ครู คศ.1

นางสาววนิดา โกวิวัฒน์
ครู คศ.1

นายศุภณัฐ แสงสวงษ์
ครู คศ.1

นางสาวยุพาพิน บุญเยี่ยม
ครูผู้ช่วย