กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายจารุพงศ์ ทารักษ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางนุจริน แก้วประดับ
ครู คศ.3

นางสาววิฐิณี นิมิตรชัย
ครู คศ.1

นางสาวขวัญตา แสนสุด
ครู คศ.1

นางสาววนิดา โกวิวัฒน์
ครู คศ.1