กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอภิชาติ วิวัฒนิวงศ์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายพศวีร์ สวนมะม่วง
ครู คศ.1

นายอัครพนธ์ อินธิราช
ครู คศ.2

นายสุเทพ วงศ์ศิริ