โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา
หมู่ที่ 1   ตำบลท่ามะปราง  อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3622-7227
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอภิชาติ วิวัฒนิวงศ์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายพศวีร์ สวนมะม่วง
ครู คศ.1

นายอัครพนธ์ อินธิราช
ครู คศ.2

นายสุเทพ วงศ์ศิริ