โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา
หมู่ที่ 1  ตำบลท่ามะปราง  อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3622-7227
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายพศวีร์ สวนมะม่วง
ครูผู้ช่วย

นายอัครพนธ์ อินธิราช
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2