กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายพศวีร์ สวนมะม่วง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายอัครพนธ์ อินธิราช
ครู คศ.2