โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา
หมู่ที่ 1   ตำบลท่ามะปราง  อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3622-7227
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางไพรวัน วงษ์ศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางชัชฎาภรณ์ หุ่นจำลอง
ครู คศ.1

นางสาวมณิกานต์ ทวีโคตร
ครู คศ.1