กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางไพรวัน วงษ์ศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางชัชฎาภรณ์ หุ่นจำลอง
ครู คศ.1

นางสาวมณิกานต์ ทวีโคตร
ครู คศ.1