โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา
หมู่ที่ 1  ตำบลท่ามะปราง  อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3622-7227
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางไพรวัน วงษ์ศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวรุ่งกานต์ กองจริต
ครู คศ.2

นางสาวขวัญตา แสนสุด
ครู คศ.1

นางชัชฎาภรณ์ หุ่นจำลอง
ครูผู้ช่วย

นางสาวมณิกานต์ ทวีโคตร
ครูผู้ช่วย