โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา
หมู่ที่ 1   ตำบลท่ามะปราง  อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3622-7227
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายณรงค์ศักดิ์ บัวลาด
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางภูษณิศา สายพันธ์
ครูผู้ช่วย

นายภานรินทร์ เกตุนอก
ครูผู้ช่วย