กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายภานรินทร์ เกตุนอก
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางภูษณิศา สายพันธ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2