โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา
หมู่ที่ 1  ตำบลท่ามะปราง  อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3622-7227
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายณรงค์ศักดิ์ บัวลาด
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางภูษณิศา สายพันธ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นายภานรินทร์ เกตุนอก
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3