กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายภานรินทร์ เกตุนอก
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางภูษณิศา สายพันธ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2