กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายภานรินทร์ เกตุนอก
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางภูษณิศา สายพันธ์
ครู คศ.1

นางสาวสุภาพรรณ คชประภา
ครูผู้ช่วย