โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา
หมู่ที่ 1   ตำบลท่ามะปราง  อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3622-7227
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์
โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเป็นที่ยอมรับของชุมชน  
ก้าวทันเทคโนโลยี  
ผู้เรียนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ปรัชญา
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคม