วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์
โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเป็นที่ยอมรับของชุมชน  
ก้าวทันเทคโนโลยี  
ผู้เรียนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ปรัชญา
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคม