พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ 

1. พัฒนาการบริหารและจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมให้มีทักษะทางภาษา พื้นฐานการประกอบวิชาอาชีพ รู้จักคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ แก้ปัญหาได้

3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมและศักยภาพเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

4. ส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของครู - อาจารย์ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5. ส่งเสริมให้ผู้ิเรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรูุ้

6. จัดแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้ิเอื้อต่อการเรียนรู้


เป้าหมาย

1. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติและสนองความต้องการของผู้เรียน

3. บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนมีความพร้อมและมีศักยภาพเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

4. เพื่อให้เกิดบรรยากาศการทำงานที่ดีเกิดความร่วมมือทุกฝ่าย

5. ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้โดยใช้เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้

6. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีพร้อมให้บริการชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง