กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสุกัญญา นาคเสน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสุจิตรา โสพักต์