กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายสุเทพ วงศ์ศิริ
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวจีรนันท์ จันทร์เสวก
ครูผู้ช่วย