โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา
หมู่ที่ 1   ตำบลท่ามะปราง  อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3622-7227
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสุกัญญา นาคเสน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายณัฐวัฒน์ วงศ์ทองเหลือ
ครู คศ.2

นางสาวสุจิตรา โสพักต์