โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา
หมู่ที่ 1  ตำบลท่ามะปราง  อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3622-7227
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสุกัญญา นาคเสน
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายณัฐวัฒน์ วงศ์ทองเหลือ
ครู คศ.1

นางสาวนภัสสร สุเรนทร์
ครู คศ.1

นายสุเทพ วงศ์ศิริ

นางสาวสุจิตรา โสพักต์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1