ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
17 พ.ค. 64 เปิดภาคเรียน1/2564
30 เม.ย. 64 ประกาศผลการเรียน2/2563
งานวิชาการ
23 เม.ย. 64 ตรวจป.พ.5
งานวัดผล
23 เม.ย. 64 ถึง 28 เม.ย. 64 กรอกคะแนนหลังกลางภาคและปลายภาคลงระบบSGS
งานทะเบียน
19 เม.ย. 64 ถึง 22 เม.ย. 64 ส่งป.พ.5 ครั้งที่2
งานวัดผล
12 เม.ย. 64 ถึง 22 เม.ย. 64 กรอกคะแนนก่อนกลางภาคและหลังกลางภาคลงระบบSGS
งานทะเบียน
10 เม.ย. 64 ปิดภาคเรียน2/2563
05 เม.ย. 64 ถึง 09 เม.ย. 64 สอบปลายภาคม.1-ม.6
งานวัดผล
29 มี.ค. 64 งานปัจฉิมนิเทศ
งานทะเบียน
29 มี.ค. 64 ถึง 02 เม.ย. 64 ส่งข้อสอบปลายภาค
งานวัดผล
27 มี.ค. 64 ถึง 02 เม.ย. 64 รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา2564,ส่งงานวิจัยในชั้นเรียน
งานวิจัย
27 มี.ค. 64 ถึง 28 มี.ค. 64 สอบโอเน็ต ม.6
งานวัดผล
22 มี.ค. 64 ถึง 26 มี.ค. 64 ตรวจต้นฉบับพร้อมเฉลยข้อสอบปลายภาค
งานวัดผล
15 มี.ค. 64 ถึง 19 มี.ค. 64 ส่งต้นฉบับพร้อมเฉลยข้อสอบปลายภาค
งานวัดผล
15 มี.ค. 64 ถึง 19 มี.ค. 64 เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2563
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
13 มี.ค. 64 ถึง 14 มี.ค. 64 สอบโอเน็ต ม.3
งานวัดผล
08 มี.ค. 64 ถึง 26 มี.ค. 64 ติวโอเน็ตม.6 ปีการศึกษา2563
22 ก.พ. 64 ถึง 26 ก.พ. 64 สำรวจรายวิชา ภาคเรียนที่1/2564
15 ก.พ. 64 ถึง 19 ก.พ. 64 ส่งป.พ.ครั้งที่1
งานวัดผล
12 ก.พ. 64 ตลาดนัดอาชีพ
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
08 ก.พ. 64 ถึง 05 มี.ค. 64 ติวโอเน็ตม.3ปีการศึกษา2563
01 ก.พ. 64 ถึง 05 ก.พ. 64 สอบกลางภาคม.1-ม.6และส่งรายละเอียดการสอบ
งานวัดผล
20 ม.ค. 64 ทำบุญครบรอบ36ปีของโรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา
ครูทุกคน
18 ม.ค. 64 ถึง 22 ม.ค. 64 แนะแนวสัญจร
งานแนะแนว
25 ธ.ค. 63 กิจกรรมคริสมาสและปีใหม่
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
24 ธ.ค. 63 สอบธรรมศึกษา
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
20 ธ.ค. 63 ประชุมผู้ปกครอง2/2563
ครูทุกคน
14 ธ.ค. 63 ถึง 15 ม.ค. 64 เยี่ยมบ้าน2/2563
ครูทุกคน
04 ธ.ค. 63 วันชาติไทย
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
01 ธ.ค. 63 ถึง 11 ธ.ค. 63 ส่งแผนการสอน
งานวิชาการ
01 ธ.ค. 63 เปิดภาคเรียน 2/2563 และประกาศผลการเรียนประจำปีการศึกษาที่ 1/2563
30 พ.ย. 63 ปิดภาคเรียน 1/2563
27 พ.ย. 63 ถึง 30 พ.ย. 63 ส่ง ป.พ.5 ที่แก้ไขหลังการตรวจ ครั้งที่3
งานวัดผล
26 พ.ย. 63 ตรวจ ป.พ.5
งานวัดผล
23 พ.ย. 63 ถึง 25 พ.ย. 63 ส่ง ป.พ.5 ครั้งที่2
งานวัดผล
21 พ.ย. 63 ถึง 27 พ.ย. 63 กรอกผลคะแนนหลังกลางภาค และปลายภาคเรียนที่1/2563ในระบบSGS
ครูทุกคน
09 พ.ย. 63 ถึง 13 พ.ย. 63 สอบปลายภาค ม.1 -ม.6
งานวัดผล
09 พ.ย. 63 ถึง 20 พ.ย. 63 กรอกผลคะแนนก่อนกลางภาค และกลางภาคเรียนที่1/2563ในระบบSGS
ครูทุกคน
02 พ.ย. 63 ถึง 06 พ.ย. 63 ส่งข้อสอบปลายภาคพร้อมเฉลยที่แก้ไขแล้ว
งานวัดผล
26 ต.ค. 63 ถึง 30 ต.ค. 63 ตรวจต้นฉบับพร้อมเฉลยข้อสอบปลายภาคส่งคืนงานวัดผล
งานวัดผล
19 ต.ค. 63 ถึง 23 ต.ค. 63 ส่งต้นฉบับพร้อมเฉลยข้อสอบปลายภาค
งานวัดผล
05 ต.ค. 63 ถึง 09 ต.ค. 63 ครูผู้สอนส่งรายชื่อนักเรียนที่คาดว่าจะติด 0,ร,มส
งานวัดผล
28 ก.ย. 63 ถึง 02 ต.ค. 63 สำรวจรายวิชา ภาคเรียนที่ 2/2563
วิชาการ
14 ก.ย. 63 ถึง 18 ก.ย. 63 ส่ง ป.พ.5 ครั้งที่1
งานวัดผล
31 ส.ค. 63 ถึง 04 ก.ย. 63 ส่งรายละเอียดการสอบกลางภาค
งานวัดผล
17 ส.ค. 63 ถึง 21 ส.ค. 63 งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
11 ส.ค. 63 วันแม่แห่งชาติ
ครูทุกคน
07 ส.ค. 63 วันอาเซียน
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
01 ส.ค. 63 ถึง 31 ส.ค. 63 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน1/2563
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
27 ก.ค. 63 ถึง 07 ส.ค. 63 งานสัปดาห์ห้องสมุด
ห้องบานบุรี2 กลุ่มสาระการงานอาชีพ
16 ก.ค. 63 กิจกรรมวันไหว้ครู
ครูทุกคน
13 ก.ค. 63 ถึง 17 ก.ค. 63 ส่งแผนการสอนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2563
วิชาการ
12 ก.ค. 63 ประชุมผู้ปกครอง 1/2563
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
03 ก.ค. 63 กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
01 ก.ค. 63 ถึง 17 ก.ค. 63 นักเรียนยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวของภาคเรียนที่2/2562(ครั้งที่1)
ครูทุกคน
01 ก.ค. 63 เปิดภาคเรียน 1/2563
11 เม.ย. 63 ปิดภาคเรียน 2/2562
30 มี.ค. 63 ถึง 03 เม.ย. 63 ส่งงานวิจัยในชั้นเรียน
งานวิจัย
27 มี.ค. 63 ประกาศผลการเรียน 2/2562
วิชาการ
23 มี.ค. 63 ถึง 27 มี.ค. 63 รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
20 มี.ค. 63 ตรวจ ป.พ.5
งานวัดผล
20 มี.ค. 63 ถึง 26 มี.ค. 63 กรอกคะแนนหลังกลางภาคและปลายภาคลงระบบ SGS
งานทะเบียน
16 มี.ค. 63 ถึง 19 มี.ค. 63 ส่ง ป.พ.5 ครั้งที่2
งานวัดผล
16 มี.ค. 63 ถึง 07 เม.ย. 63 จัดตารางสอน ภาคเรียนที่1/2563
13 มี.ค. 63 ถึง 19 มี.ค. 63 กรอกคะแนนก่อนกลางภาคและหลังกลางภาคลงระบบ SGS
งานทะเบียน
09 มี.ค. 63 ถึง 13 มี.ค. 63 สำรวจรายวิชา ภาคเรียนที่1/2563
02 มี.ค. 63 ถึง 06 มี.ค. 63 สอบปลายภาค ม.1 -ม.6
งานวัดผล
29 ก.พ. 63 ถึง 01 มี.ค. 63 สอบ O-net ม.6
งานวัดผล
24 ก.พ. 63 งานปัจฉิมนิเทศ
งานทะเบียน
24 ก.พ. 63 ถึง 28 ก.พ. 63 ส่งข้อสอบปลายภาค
งานวัดผล
17 ก.พ. 63 ถึง 21 ก.พ. 63 ตรวจต้นฉบับพร้อมเฉลยข้อสอบปลายภาค
งานวัดผล
10 ก.พ. 63 ถึง 14 ก.พ. 63 ส่งต้นฉบับพร้อมเฉลยข้อสอบปลายภาค
งานวัดผล
03 ก.พ. 63 ถึง 28 ก.พ. 63 ติว O-net ม.6 ปีการศึกษา 2562
วิชาการ
01 ก.พ. 63 ถึง 02 ก.พ. 63 สอบ O-net ม.3
งานวัดผล
31 ม.ค. 63 เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2562
24 ม.ค. 63 ทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2562
ครูทุกคน
13 ม.ค. 63 ถึง 17 ม.ค. 63 ส่ง ป.พ.5 ครั้งที่1
งานวัดผล
06 ม.ค. 63 ถึง 10 ม.ค. 63 แนะแนวสัญจร
งานแนะแนว
06 ม.ค. 63 ถึง 31 ม.ค. 63 ติว O-net ม.3 ปีการศึกษา 2562
วิชาการ
30 ธ.ค. 62 ถึง 03 ม.ค. 63 สอบกลางภาค ม.1-ม.6 และส่งรายละเอียดการสอบ
งานวัดผล
25 ธ.ค. 62 ถึง 27 ธ.ค. 62 เข้าค่ายลูกเสือ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
24 ธ.ค. 62 กิจกรรมคริสต์มาสและปีใหม่
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
04 ธ.ค. 62 วันชาติไทย
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
04 ธ.ค. 62 ถึง 06 ธ.ค. 62 กีฬาภายใน บานบุรีเกมส์
ครูทุกคน
29 พ.ย. 62 สอบธรรมศึกษา
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
26 พ.ย. 62 ถวายราชสดุดี
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
22 พ.ย. 62 ตลาดนัดอาชีพ
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
11 พ.ย. 62 ถึง 29 พ.ย. 62 เยี่ยมบ้าน 2/2562
ครูทุกคน
10 พ.ย. 62 ประชุมผู้ปกครอง 2/2562
ครูทุกคน
28 ต.ค. 62 เปิดภาคเรียน 2/2562
28 ต.ค. 62 ถึง 01 พ.ย. 62 ส่งแผนการสอน
วิชาการ
22 ต.ค. 62 ถึง 26 ต.ค. 62 แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
วิชาการ
11 ต.ค. 62 ปิดภาคเรียน 1/2562
27 ก.ย. 62 ถึง 30 ก.ย. 62 ส่ง ปพ.5 ที่แก้ไขหลังการตรวจ ครั้งที่ 3
งานวัดผล
26 ก.ย. 62 ตรวจ ปพ.5
งานวัดผล
23 ก.ย. 62 ถึง 25 ก.ย. 62 ส่ง ปพ 5 ครั้งที่ 2
งานวัดผล
09 ก.ย. 62 ถึง 13 ก.ย. 62 สอบปลายภาค ม.1-ม.6
งานวัดผล
04 ก.ย. 62 ถึง 06 ก.ย. 62 สำรวจรายวิชา 2/2562
02 ก.ย. 62 ถึง 06 ก.ย. 62 ส่งข้อสอบปลายภาคพร้อมเฉลยที่แก้ไขแล้ว
งานวัดผล
26 ส.ค. 62 ถึง 30 ส.ค. 62 ตรวจต้นฉบับพร้อมเฉลยข้อสอบปลายภาคส่งคืนงานวัดผล
งานวัดผล
23 ส.ค. 62 ทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2562
ครูทุกคน
19 ส.ค. 62 ถึง 23 ส.ค. 62 ส่งต้นฉบับพร้อมเฉลยข้อสอบปลายภาค
งานวัดผล
19 ส.ค. 62 ถึง 23 ส.ค. 62 งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
13 ส.ค. 62 ถึง 16 ส.ค. 62 ครูผู้สอนส่งรายชื่อนักเรียนที่คาดว่าจะติด 0, ร, มส
งานวัดผล
09 ส.ค. 62 วันแม่แห่งชาติ
08 ส.ค. 62 วันอาเซียน
26 ก.ค. 62 กิจกรรมวันเฉลิมสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10
ครูทุกคน
22 ก.ค. 62 ถึง 26 ก.ค. 62 ส่งปพ.5 ครั้งที่ 1
งานวัดผล
12 ก.ค. 62 เข้าพรรษา
ครูทุกคน
08 ก.ค. 62 ถึง 12 ก.ค. 62 ส่งรายละเอียดการสอบกลางภาค
งานวัดผล
02 ก.ค. 62 วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
ครูทุกคน
20 มิ.ย. 62 วันไหว้ครู
03 มิ.ย. 62 ถึง 28 มิ.ย. 62 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 1/2562
ครูทุกคน
02 มิ.ย. 62 ประชุมผู้ปกครอง 1/2562
ครูทุกคน
27 พ.ค. 62 ถึง 31 พ.ค. 62 ส่งแผนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2562
วิชาการ
17 พ.ค. 62 กิจกรรมวันวิสาขบูชา
14 พ.ค. 62 เปิดภาคเรียน1/2562
14 พ.ค. 62 ถึง 31 พ.ค. 62 นักเรียนยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวของภาคเรียนที่ 2/2561(ครั้งที่2)
01 เม.ย. 62 ปิดภาคเรียน2/2561
25 มี.ค. 62 ถึง 29 มี.ค. 62 ส่งงานวิจัยในชั้นเรียน
งานวิจัย
25 มี.ค. 62 ถึง 29 มี.ค. 62 รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
22 มี.ค. 62 ประกาศผลการเรียน2/2561
งานวิชาการ
16 มี.ค. 62 ถึง 21 มี.ค. 62 กรอกคะแนนหลังกลางภาคและปลายภาคลงระบบ sgs
งานทะเบียน
15 มี.ค. 62 ตรวจปพ.5
11 มี.ค. 62 ถึง 14 มี.ค. 62 ส่ง ปพ 5 ครั้งที่2
11 มี.ค. 62 ถึง 15 มี.ค. 62 จัดตารางสอน ภาคเรียนที่1/2562
11 มี.ค. 62 ถึง 15 มี.ค. 62 กรอกคะแนนก่อนกลางภาคและหลังกลางภาคลงระบบ sgs
งานทะเบียน
04 มี.ค. 62 ถึง 08 มี.ค. 62 สำรวจรายวิชา ภาคเรียนที่1/2562
02 มี.ค. 62 ถึง 03 มี.ค. 62 สอบ O-net ม.6
งานวัดผล
25 ก.พ. 62 ถึง 01 มี.ค. 62 สอบปลายภาค ม.1-ม.6
งานวัดผล
18 ก.พ. 62 ถึง 22 ก.พ. 62 ส่งข้อสอบปลายภาค
งานวัดผล
11 ก.พ. 62 ถึง 15 ก.พ. 62 ตรวจต้นฉบับพร้อมเฉลยข้อสอบปลายภาค
งานวัดผล
04 ก.พ. 62 ถึง 05 ก.พ. 62 งานปัจฉิมนิเทศ
งานทะเบียน
04 ก.พ. 62 ถึง 08 ก.พ. 62 ส่งต้นฉบับพร้อมเฉลยข้อสอบปลายภาค
งานวัดผล
02 ก.พ. 62 ถึง 03 ก.พ. 62 สอบ O-net ม.3
งานวัดผล
31 ม.ค. 62 รายงานผลการสอบPISA ครั้งที่4 (วันสุดท้าย)
22 ม.ค. 62 ตลาดนัดอาชีพ
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
20 ม.ค. 62 ทำบุญครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียน
14 ม.ค. 62 ถึง 18 ม.ค. 62 ส่ง ปพ 5 ครั้งที่1
งานวัดผล
07 ม.ค. 62 ถึง 10 ม.ค. 62 แนะแนวสัญจร
งานแนะแนว
03 ม.ค. 62 ถึง 31 ม.ค. 62 เข้าค่ายลูกเสือ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
28 ธ.ค. 61 กิจกรรมคริสต์มาสและปีใหม่
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
24 ธ.ค. 61 ถึง 27 ธ.ค. 61 สอบกลางภาค ม.1-ม.6
งานวัดผล
17 ธ.ค. 61 ถึง 21 ธ.ค. 61 ส่งข้อสอบกลางภาค
งานวัดผล
10 ธ.ค. 61 ถึง 14 ธ.ค. 61 ตรวจต้นฉบับพร้อมเฉลยข้อสอบกลางภาค
งานวัดผล
03 ธ.ค. 61 ถึง 07 ธ.ค. 61 ส่งต้นฉบับพร้อมเฉลยข้อสอบกลางภาค
งานวัดผล
30 พ.ย. 61 รายงานผลการสอบPISA ครั้งที่3 (วันสุดท้าย)
29 พ.ย. 61 สอบธรรมะศึกษา
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
25 พ.ย. 61 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
23 พ.ย. 61 พิธีถวายราชสดุดี
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
22 พ.ย. 61 ค่ายคุณธรรม
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
19 พ.ย. 61 ถึง 23 พ.ย. 61 สัปดาห์เยี่ยมบ้าน
ทุกคน
05 พ.ย. 61 ถึง 10 พ.ย. 61 แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
งานวิชาการ
29 ต.ค. 61 ถึง 02 พ.ย. 61 ส่งแผนการสอน
งานวิชาการ
10 ต.ค. 61 ปิดภาคเรียน 1/2561
01 ต.ค. 61 ถึง 05 ต.ค. 61 ส่งวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561
ครูทุกคน
01 ต.ค. 61 ถึง 05 ต.ค. 61 กรอกผลคะแนน ภาคเรียนที่1/2561 ในระบบ SGS
ครูทุกคน
28 ก.ย. 61 ถึง 01 ต.ค. 61 ส่งปฟ.5 ที่แก้ไขหลังการตรวจ ครั้งที่ 3
งานวัดผล
27 ก.ย. 61 ตรวจปพ.5
งานวัดผล
24 ก.ย. 61 ถึง 26 ก.ย. 61 ส้งปพ.5 ครั้งที่ 2
งานวัดผล
10 ก.ย. 61 ถึง 14 ก.ย. 61 สอบปลายภาค ม.1-ม.6
งานวัดผล
03 ก.ย. 61 ถึง 07 ก.ย. 61 ส่งต้นฉบับพร้อมเฉลยข้อสอบปลายภาค
งานวัดผล
30 ส.ค. 61 ถึง 31 ส.ค. 61 กีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2561
ครูทุกคน
27 ส.ค. 61 ถึง 31 ส.ค. 61 ตรวจต้นฉบับพร้อมเฉลยข้อสอบปลายภาคส่งคืนงานวัดผล
งานวัดผล
23 ส.ค. 61 งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
20 ส.ค. 61 ถึง 24 ส.ค. 61 ส่งต้นฉบับพร้อมเฉลยข้อสอบปลายภาค
งานวัดผล
13 ส.ค. 61 ถึง 17 ส.ค. 61 ครูผู้สอนส่งรายชื่อนักเรียนที่คาดว่าจะติด 0,ร,มส
งานวัดผล
10 ส.ค. 61 วันแม่แห่งชาติ
26 ก.ค. 61 วันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.10
25 ก.ค. 61 ถึง 26 ก.ค. 61 วันเข้าพรรษา
19 ก.ค. 61 ถึง 25 ก.ค. 61 ส่งปพ.5 ครั้งที่ 1
งานวัดผล
09 ก.ค. 61 ถึง 13 ก.ค. 61 สอบกลางภาค ม.1-ม.6
งานวัดผล
02 ก.ค. 61 ถึง 06 ก.ค. 61 ส่งข้อสอบกลางภาคพร้อมเฉลยที่แก้ไขแล้ว
งานวัดผล
29 มิ.ย. 61 วันสถาปนาคณะลูกเสือ
25 มิ.ย. 61 ถึง 29 มิ.ย. 61 ตรวจต้นฉบับพร้อมเฉลยข้อสอบกลางภาคส่งคืนงานวัดผล
งานวัดผล
18 มิ.ย. 61 ถึง 22 มิ.ย. 61 ส่งต้นฉบับพร้อมเฉลยข้อสอบกลางภาค
งานวัดผล
14 มิ.ย. 61 วันไหว้ครู 2561
03 มิ.ย. 61 ถึง 02 ก.ค. 61 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 1/2561
31 พ.ค. 61 วันงดสูบบุหรี่โลก
28 พ.ค. 61 ถึง 01 มิ.ย. 61 ส่งแผนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561/ วิชาการ
27 พ.ค. 61 ประชุมผู้ปกครอง 1/2561
16 พ.ค. 61 เปิดภาคเรียนที่ 1/2561
16 พ.ค. 61 ถึง 31 พ.ค. 61 นักเรียนยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวของภาคเรียนที่ 2/2560(ครั้งที่ 1)
26 มี.ค. 61 ถึง 30 มี.ค. 61 ส่งงานวิจัยในชั้นเรียน
19 มี.ค. 61 ถึง 23 มี.ค. 61 กรอกคะแนนลงระบบ sgs
16 มี.ค. 61 ตรวจ ป.พ.5
12 มี.ค. 61 ถึง 15 มี.ค. 61 ส่ง ป.พ.5 ครั้งที่2
03 มี.ค. 61 ถึง 04 มี.ค. 61 สอบ O-net ม.6
งานวัดผล
26 ก.พ. 61 ถึง 01 มี.ค. 61 สอบปลายภาค ม.1-ม.6
งานวัดผล
19 ก.พ. 61 ถึง 23 ก.พ. 61 ส่งข้อสอบปลายภาค
งานวัดผล
12 ก.พ. 61 ถึง 16 ก.พ. 61 ตรวจต้นฉบับพร้อมเฉลยข้อสอบปลายภาคส่งคืนงานวัดผล
งานวัดผล
12 ก.พ. 61 ถึง 13 ก.พ. 61 งานปัจฉิมนิเทศ
งานทะเบียน
05 ก.พ. 61 ถึง 09 ก.พ. 61 ส่งต้นฉบับพร้อมเฉลยข้อสอบปลายภาค
งานวัดผล
03 ก.พ. 61 ถึง 04 ก.พ. 61 สอบ O-net ม.3
งานวัดผล
24 ม.ค. 61 ตลาดนัดอาชีพ
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
20 ม.ค. 61 ทำบุญครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียน
15 ม.ค. 61 ถึง 19 ม.ค. 61 ส่ง ป.พ.5 ครั้งที่1
งานวัดผล
12 ม.ค. 61 ถึง 15 ม.ค. 61 แนะแนวสัญญจร
งานแนะแนว
10 ม.ค. 61 ถึง 12 ม.ค. 61 เข้าค่ายลูกเสือ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
29 ธ.ค. 60 กิจกรรมคริสต์มาสและปีใหม่
กลุ่มสาระต่างประเทศ
25 ธ.ค. 60 ถึง 28 ธ.ค. 60 สอบกลางภาค ม.1-ม.6
งานวัดผล
18 ธ.ค. 60 ถึง 22 ธ.ค. 60 ส่งข้อสอบกลางภาค
งานวัดผล
12 ธ.ค. 60 ถึง 15 ธ.ค. 60 ตรวจต้นฉบับพร้อมเฉลยข้อสอบกลางภาค
งานวัดผล
04 ธ.ค. 60 ถึง 08 ธ.ค. 60 ส่งต้นฉบับพร้อมเฉลยข้อสอบกลางภาค
งานวัดผล
26 พ.ย. 60 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
24 พ.ย. 60 พิธีถวายราชสดุดี
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
20 พ.ย. 60 ถึง 24 พ.ย. 60 แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระต่างประเทศ
17 พ.ย. 60 ถึง 25 พ.ย. 60 แข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่
งานวิชาการ
09 พ.ย. 60 สอบธรรมะศึกษา
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
03 พ.ย. 60 กิจกรรมประเพณีลอยกระทง
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
01 พ.ย. 60 เปิดภาคเรียน 2/2560
30 ต.ค. 60 ถึง 03 พ.ย. 60 ส่งแผนการสอน
งานวิชาการ
10 ต.ค. 60 ปิดภาคเรียน 1/2560
05 ต.ค. 60 ถึง 06 ต.ค. 60 ส่งวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่1/2560
02 ต.ค. 60 ถึง 08 ต.ค. 60 กรอกผลคะแนน ภาคเรียนที่1/2560 ในระบบSGS
29 ก.ย. 60 ถึง 02 ต.ค. 60 ส่งปพ.5ที่แก้ไขหลังการตรวจ ครั้งที่3
งานวัดผล
28 ก.ย. 60 ตรวจปพ.5
งานวัดผล
25 ก.ย. 60 ถึง 27 ก.ย. 60 ส่งปพ.5 ครั้งที่2
งานวัดผล
11 ก.ย. 60 ถึง 15 ก.ย. 60 สอบปลายภาค ม.1-ม.6
งานวัดผล
04 ก.ย. 60 ถึง 08 ก.ย. 60 ส่งต้นฉบับพร้อมเฉลยข้อสอบปลายภาค
งานวัดผล
31 ส.ค. 60 ถึง 01 ก.ย. 60 กีฬาสีภายใน ปีการศึกษา2560
28 ส.ค. 60 ถึง 01 ก.ย. 60 ตรวจต้นฉบับพร้อมเฉลยข้อสอบปลายภาคส่งคืนงานวัดผล
งานวัดผล
21 ส.ค. 60 งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
21 ส.ค. 60 ถึง 25 ส.ค. 60 ส่งต้นฉบับพร้อมเฉลยข้อสอบปลายภาค
งานวัดผล
15 ส.ค. 60 ถึง 18 ส.ค. 60 ครูผู้สอนส่งรายชื่อนักเรียนที่คาดว่าจะติด 0,ร,มส
งานวัดผล
11 ส.ค. 60 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
งานกิจกรรม
08 ส.ค. 60 งานวันอาเซียน
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
04 ส.ค. 60 กิจกรรมทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2560
20 ก.ค. 60 ถึง 26 ก.ค. 60 ส่งปพ.5 ครั้งที่1
งานวัดผล
11 ก.ค. 60 ถึง 14 ก.ค. 60 สอบกลางภาคม.1-ม.6
งานวัดผล
07 ก.ค. 60 แห่เทียนเข้าพรรษา
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
03 ก.ค. 60 ถึง 07 ก.ค. 60 ส่งข้อสอบกลางภาคพร้อมเฉลยที่แก้ไขแล้ว
งานวัดผล
30 มิ.ย. 60 วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
26 มิ.ย. 60 ถึง 30 มิ.ย. 60 ตรวจต้นฉบับพร้อมเฉลยส่งงานวัดผล
งานวัดผล
19 มิ.ย. 60 ถึง 23 มิ.ย. 60 ส่งต้นฉบับพร้อมเฉลยข้อสอบปลายภาค
งานวัดผล
02 มิ.ย. 60 ถึง 12 ก.ค. 60 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน1/2559
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
31 พ.ค. 60 งานวัดงดสูบบุหรี่โลก
งานกิจการนักเรียน
29 พ.ค. 60 ถึง 02 มิ.ย. 60 ส่งแผนการสอนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา 2560
วิชาการ
28 พ.ค. 60 ประชุมผู้ปกครอง1/2560
งานกิจการนักเรียน
15 พ.ค. 60 เปิดภาคเรียน 1/2560
15 พ.ค. 60 ถึง 26 พ.ค. 60 นักเรียนยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวของภาคเรียนที่2/2559 ครั้งที่ 1
01 เม.ย. 60 ปิดภาคเรียน
20 มี.ค. 60 ถึง 24 มี.ค. 60 ส่งงานวิจัยในชั้นเรียน
งานวิจัย
13 มี.ค. 60 ถึง 17 มี.ค. 60 กรอกคะแนนลงระบบ SGS
10 มี.ค. 60 ตรวจ ป.พ.5
06 มี.ค. 60 ถึง 09 มี.ค. 60 ส่ง ปพ.5 (ครั้งที่ 2)
20 ก.พ. 60 ถึง 24 ก.พ. 60 สอบปลายภาค ม.1-ม.6
งานวัดผล
18 ก.พ. 60 ถึง 19 ก.พ. 60 สอบ O-net ม.6
งานวัดผล
15 ก.พ. 60 ถึง 17 ก.พ. 60 เข้าค่ายลูกเสือ
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
13 ก.พ. 60 ถึง 14 ก.พ. 60 งานปัจฉิมนิเทศ
งานทะเบียน
13 ก.พ. 60 ถึง 17 ก.พ. 60 ส่งข้อสอบปลายภาค
งานวัดผล
06 ก.พ. 60 ถึง 10 ก.พ. 60 ตรวจต้นฉบับพร้อมเฉลยข้อสอบปลายภาค-ส่งคืน
งานวัดผล
04 ก.พ. 60 ถึง 05 ก.พ. 60 สอบ O-net ม.3
งานวัดผล
31 ม.ค. 60 ตลาดนัดอาชีพ
กลุ่มสาระการงาน/สภานักเรียน
30 ม.ค. 60 ถึง 03 ก.พ. 60 ส่งต้นฉบับพร้อมเฉลยข้อสอบปลายภาค
งานวัดผล
24 ม.ค. 60 เลือกตั้งสภานักเรียน
งานสภานักเรียน
20 ม.ค. 60 ทำบุญครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียน
16 ม.ค. 60 ถึง 20 ม.ค. 60 ส่ง ปพ.5 (ครั้งที่ 1)
งานวัดผล
09 ม.ค. 60 ถึง 13 ม.ค. 60 สอบกลางภาค ม.1 - ม.6
งานวัดผล
29 ธ.ค. 59 กิจกรรมคริสต์มาสและปีใหม่
กลุ่มสาระต่างประเทศ
26 ธ.ค. 59 ถึง 30 ธ.ค. 59 ส่งข้อสอบกลางภาค
งานวัดผล
19 ธ.ค. 59 ถึง 23 ธ.ค. 59 ตรวจต้นฉบับพร้อมเฉลยข้อสอบกลางภาค
งานวัดผล
12 ธ.ค. 59 ถึง 16 ธ.ค. 59 ส่งต้นฉบับพร้อมเฉลยข้อสอบกลางภาค
งานวัดผล
28 พ.ย. 59 ถึง 02 ธ.ค. 59 ส่งแผนการสอน
งานวิชาการ
25 พ.ย. 59 ทัศนศึกษา
งานวิชาการ
23 พ.ย. 59 พิธีถวายราชสดุดี
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
21 พ.ย. 59 สอบธรรมะศึกษา
กลุ่มสาระสังคมฯ
16 พ.ย. 59 ถึง 18 พ.ย. 59 ส่งหัวข้อวิจัยในชั้นเรียน
งานวิจัย
15 พ.ย. 59 ถึง 18 พ.ย. 59 แข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่
งานวิชาการ
04 ต.ค. 59 ถึง 05 ต.ค. 59 ส่ง ปพ.5 ที่แก้ไขแล้วหลังการตรวจ(ครั้งที่3)
งานวัดผล
03 ต.ค. 59 ตรวจ ป.พ.5
งานวัดผล
29 ก.ย. 59 ถึง 30 ก.ย. 59 ส่งงานวิจัยในชั้นเรียน
งานวิจัย
29 ก.ย. 59 ถึง 05 ต.ค. 59 กรอกผลการเรียนใน SGS
งานทะเบียน
26 ก.ย. 59 ถึง 28 ก.ย. 59 ส่ง ปพ.5 (ครั้งที่ 2)
งานวัดผล
12 ก.ย. 59 ถึง 16 ก.ย. 59 สอบปลายภาค ม.1 -ม.6
งานวัดผล
06 ก.ย. 59 ตลาดนัดโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯ
05 ก.ย. 59 ถึง 09 ก.ย. 59 ประเมินการเลื่อนขั้นเงินเดือน
งานบุคคล
05 ก.ย. 59 ถึง 09 ก.ย. 59 ส่งข้อสอบปลายภาคและต้นฉบับพร้อมเฉลยที่แก้ไขแล้ว
งานวัดผล
01 ก.ย. 59 ถึง 02 ก.ย. 59 การแข่งขันกีฬาสีภายใน
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
29 ส.ค. 59 ถึง 02 ก.ย. 59 ตรวจต้นฉบับพร้อมเฉลยข้อสอบปลายภาค-ส่งคืน
งานวัดผล
22 ส.ค. 59 ถึง 26 ส.ค. 59 ครูผู้สอนส่งรายชื่อนักเรียนที่คาดว่าจะติด 0,ร,มส
งานวัดผล
22 ส.ค. 59 ถึง 26 ส.ค. 59 ส่งต้นฉบับพร้อมเฉลยข้อสอบปลายภาค
งานวัดผล
18 ส.ค. 59 งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
11 ส.ค. 59 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
งานกิจกรรม,กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
08 ส.ค. 59 งานวันอาเซียน
กลุ่มสาระสังคมฯ
01 ส.ค. 59 ถึง 05 ส.ค. 59 กิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด
งานห้องสมุด
21 ก.ค. 59 ถึง 27 ก.ค. 59 ส่ง ปพ.5 (ครั้งที่ 1)
งานวัดผล
15 ก.ค. 59 แห่เทียนเข้าพรรษา
กลุ่มสาระสังคมฯ
12 ก.ค. 59 กิจกรรม Reading Rally
งานห้องสมุด
11 ก.ค. 59 ถึง 15 ก.ค. 59 สอบกลางภาค ม.1 - ม.6
งานวัดผล
04 ก.ค. 59 ถึง 08 ก.ค. 59 ส่งข้อสอบกลางภาคพร้อมเฉลยที่แก้ไว้แล้ว
งานวัดผล
01 ก.ค. 59 วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
27 มิ.ย. 59 ถึง 01 ก.ค. 59 ตรวจต้นฉบับพร้อมเฉลยข้อสอบกลางภาคส่งคืนงานวัดผล
งานวัดผล
24 มิ.ย. 59 วันต่อต้านยาเสพติด
กลุ่มสาระสุขศึกษา
20 มิ.ย. 59 ถึง 24 มิ.ย. 59 ส่งต้นฉบับพร้อมเฉลยข้อสอบกลางภาค
งานวัดผล
16 มิ.ย. 59 ถึง 17 มิ.ย. 59 อบรมคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน

กลุ่มสาระสังคมฯ
09 มิ.ย. 59 พิธีไหว้ครู
กลุ่มสาระสุขศึกษา และกลุ่มสาระศิลปะ
06 มิ.ย. 59 ถึง 24 มิ.ย. 59 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน1/2559
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
30 พ.ค. 59 ถึง 10 มิ.ย. 59 นักเรียนยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวภาคเรียนที่ 2/58 (ครั้งที่ 2)
วิชาการ
29 พ.ค. 59 จ่ายเงินค่าชุดนักเรียน
งานการเงิน
16 พ.ค. 59 ถึง 20 พ.ค. 59 ประเมินครูผู้ช่วยที่ครบรอบ 2 ปี
งานบุคคล
16 พ.ค. 59 ถึง 27 พ.ค. 59 นักเรียนยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวภาคเรียนที่ 2/58 (ครั้งที่1)
วิชาการ
13 พ.ค. 59 ถึง 20 พ.ค. 59 รับเงินค่าเล่าเรียนนักเรียนเก่า
งานการเงิน
02 พ.ค. 59 ครูมาปฏิบัติราชการ
งานบุคคล
02 พ.ค. 59 มอบตัวและสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 , ม.4
งานทะเบียน
02 พ.ค. 59 รับเงินค่าเข้าเรียนนักเรียนใหม่
งานการเงิน
01 เม.ย. 59 ปิดภาคเรียน
21 มี.ค. 59 ถึง 25 มี.ค. 59 ส่งงานวิจัยในชั้นเรียน
งานวิจัย
14 มี.ค. 59 ถึง 18 มี.ค. 59 กรอกคะแนนลงระบบ SGS
11 มี.ค. 59 ตรวจ ป.พ.5
07 มี.ค. 59 ถึง 10 มี.ค. 59 ส่ง ปพ.5 (ครั้งที่ 2)
29 ก.พ. 59 ถึง 04 มี.ค. 59 ติดตามงานค้างส่ง ม.1-ม.6
ครูผู้สอน
27 ก.พ. 59 ถึง 28 ก.พ. 59 สอบ O-net ม.3
งานวัดผล
22 ก.พ. 59 ถึง 26 ก.พ. 59 สอบปลายภาค ม.1 -ม.6
งานวัดผล
15 ก.พ. 59 ถึง 19 ก.พ. 59 ส่งข้อสอบปลายภาค
งานวัดผล
12 ก.พ. 59 งานปัจฉิมนิเทศ
งานทะเบียน
06 ก.พ. 59 ถึง 07 ก.พ. 59 สอบ O-net ม.6
งานวัดผล
01 ก.พ. 59 ถึง 03 ก.พ. 59 บริการตัดผม
งานสภานักเรียน
26 ม.ค. 59 ตลาดนัดอาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯ/สภานักเรียน
20 ม.ค. 59 ทำบุญครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียน
18 ม.ค. 59 ถึง 22 ม.ค. 59 ส่ง ปพ.5 (ครั้งที่ 1)
งานวัดผล
04 ม.ค. 59 ถึง 06 ม.ค. 59 บริการตัดผม
งานสภานักเรียน
04 ม.ค. 59 ถึง 08 ม.ค. 59 สอบกลางภาค ม.1 - ม.6
งานวัดผล
01 ม.ค. 59 ถึง 31 ม.ค. 59 เข้าค่ายลูกเสือ
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
25 ธ.ค. 58 กิจกรรมคริสต์มาสและปีใหม่
กลุ่มสาระต่างประเทศ
22 ธ.ค. 58 เลือกตั้งสภานักเรียน
งานสภานักเรียน
21 ธ.ค. 58 ถึง 25 ธ.ค. 58 ส่งข้อสอบกลางภาค
งานวัดผล
17 ธ.ค. 58 ถึง 19 ธ.ค. 58 แข่งขันทักษะวิชาการระดับภาค
งานวิชาการ
14 ธ.ค. 58 ถึง 24 ธ.ค. 58 แข่งขัน ประกวด ทักษะภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระต่างประเทศ
04 ธ.ค. 58 วันเฉลิมพระชนมพรรษา
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
30 พ.ย. 58 ถึง 02 ธ.ค. 58 บริการตัดผม
งานสภานักเรียน
25 พ.ย. 58 พิธีถวายราชสดุดี
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
23 พ.ย. 58 ถึง 27 พ.ย. 58 ส่งแผนการสอน
งานวิชาการ
16 พ.ย. 58 ถึง 20 พ.ย. 58 ส่งหัวข้อวิจัยในชั้นเรียน
งานวิจัย
12 พ.ย. 58 ถึง 13 พ.ย. 58 แข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่
งานวิชาการ
02 พ.ย. 58 เปิดภาคเรียนที่ 2/2558
02 พ.ย. 58 ถึง 04 พ.ย. 58 บริการตัดผม
งานสภานักเรียน
30 ต.ค. 58 ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 1/2558
29 ต.ค. 58 สรุปโครงการภาคเรียนที่ 1/2558
12 ต.ค. 58 ถึง 28 ต.ค. 58 ปิดภาคเรียน
05 ต.ค. 58 ถึง 09 ต.ค. 58 ส่ง ปพ.5 (ครั้งที่ 2)พร้อมกรอกผลการเรียนลงคอมพิวเตอร์
01 ต.ค. 58 ถึง 02 ต.ค. 58 ส่งวิจัยในชั้นเรียน
งานวิจัย
23 ก.ย. 58 ถึง 25 ก.ย. 58 จัดตารางสอนภาคเรียนที่ 2/2558
งานจัดการเรียนการสอน
21 ก.ย. 58 ถึง 25 ก.ย. 58 สอบปลายภาค ม.1 -ม.6
งานวัดผล
18 ก.ย. 58 กิจกรรมตลาดนัดโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯ
14 ก.ย. 58 ถึง 18 ก.ย. 58 ส่งข้อสอบปลายภาค
งานวัดผล
04 ก.ย. 58 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่คาดว่าจะติด 0,ร,มส
งานวัดผล
24 ส.ค. 58 ถึง 28 ส.ค. 58 ครูผู้สอนส่งรายชื่อนักเรียนที่คาดว่าจะติด 0,ร,มส
21 ส.ค. 58 ทัศนศึกษา
18 ส.ค. 58 งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
11 ส.ค. 58 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
07 ส.ค. 58 ร่วมงานวันอาเซียน ณ ร.ร.เสาไห้วิมล
กลุ่มสาระสังคมฯ
03 ส.ค. 58 ถึง 07 ส.ค. 58 สัปดาห์ห้องสมุด
กลุ่มสาระภาษาไทย และกลุ่มสาระการงานฯ
29 ก.ค. 58 กิจกรรมวันภาษาไทย
กลุ่มสาระภาษาไทย
29 ก.ค. 58 แห่เทียนเข้าพรรษา
กลุ่มสาระสังคมฯ
24 ก.ค. 58 ถึง 29 ก.ค. 58 ส่ง ปพ.5 (ครั้งที่ 1)
งานวัดผล
13 ก.ค. 58 ถึง 17 ก.ค. 58 สอบกลางภาค ม.1 - ม.6
งานวัดผล
06 ก.ค. 58 ถึง 10 ก.ค. 58 ส่งข้อสอบกลางภาค ม.1 - ม.6
งานวัดผล
01 ก.ค. 58 วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
26 มิ.ย. 58 กิจกรรมวันสุนทรภู่
กลุ่มสาระภาษาไทย
24 มิ.ย. 58 ถึง 26 มิ.ย. 58 กำหนดการศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

18 มิ.ย. 58 พิธีวันไหว้ครู
กลุ่มสาระสุขศึกษา และกลุ่มสาระศิลปะ
01 มิ.ย. 58 ถึง 12 มิ.ย. 58 นักเรียนยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวภาคเรียนที่ 2/57 (ครั้งที่ 2)
28 พ.ค. 58 ถึง 29 พ.ค. 58 ส่งแผนการสอนทุกรายวิชาภาคเรียนที่ 1/58
18 พ.ค. 58 ถึง 29 พ.ค. 58 นักเรียนยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวภาคเรียนที่ 2/57 (ครั้งที่ 1)
วิชาการ
18 พ.ค. 58 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
15 พ.ค. 58 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
04 พ.ค. 58 มอบตัวและสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 , ม.4

งานทะเบียน