ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา จัดตั้งขึ้นโดยประกาศของกระทรวง ศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2528 ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือและความช่วยเหลือจากชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ติดต่อ คุณเมตตา ปองทอง ในการบริจาคที่ดิน จำนวน 37 ไร่ 1 งาน 25 ตารางวา การจัดการศึกษาของโรงเรียนยึดตามแนวปรัชญา “ การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ” ตั้งอยู่ที่หลักกิโลเมตรที่ 17 ถนนแก่งคอย – บ้านนา ตำบลท่ามะปราง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โรงเรียนตั้งอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัด 32 กิโลเมตร ห่างจากที่ว่าการอำเภอ 20 กิโลเมตร ที่ตั้งโรงเรียนจะอยู่บริเวณตอนใต้ด้านตะวันออกของอำเภอแก่งคอย พื้นที่เป็นที่ราบระหว่างภูเขาสลับกับที่ราบสูง โดยเฉพาะด้านตะวันออกจะติดต่อกับเขตพื้นที่เขาใหญ่ ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่บริการใกล้โรงเรียน ได้แก่ตำบลท่ามะปราง ตำบลชะอม ตำบลชำผักแพว ตำบลห้วยแห้ง มีอาชีพหลักคือรับจ้าง รองลงมาคือเกษตรกรรม เช่น ทำไร่ ทำนา ทำสวนผลไม้ เลี้ยงสัตว์ ส่วนอาชีพรอง คือ ปลูกพืชผักสวนครัว เย็บผ้า ทำสวน เพาะเห็ดฟาง เป็นต้น